لیست تلفن حوزه

 

حوزه معاونت پژوهشی

شماره مستقیم

دفتر معاونت پژوهشی

33412240

معاون پژوهشی

33412241

مدیرپژوهش

33412248

امورپایان نامه ها علوم انسانی و کشاورزی 33412264
امورپایان نامه ها مدیریت و علوم پایه 33412261
امورپایان نامه ها دانشکده فنی مهندسی 33412462

رئیس آزمایشگا هها

33412244

مدیرانتشا رات علمی

33412260

انتشارات علمی

33412247

مدیر امورکتابخانه ها

33412258

خدمات فنی کتابخانه ها

33412462

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

33412251

کارشناس باشگاه پژوهشگران

33412252

مدیر ارتباط با صنعت وجامعه

33412255

انجمن های علمی

33412255

کارشناس ارتباط باصنعت

33412255

مدیرطرح وبرنامه وبودجه

33412259

کارشناس طرح وبرنامه وبودجه

33412246

کارشنا س امورپژوهش

33412256

چاپخانه

33412387

کتابخانه مرجع

33412254

کتابخانه خواهران

33412257

کتابخانه برادران

33412258

 
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است