لیست تلفن حوزه

 

حوزه معاونت اداری مالی

شماره های مستقیم

دفترمعاونت اداری مالی

33412131

معاون اداری ما لی

33412132

مدیرکل امورمالی

33412133

دفترمدیر کل اموراداری

33412134

مدیرکل اموراداری

33412312

رئیس کارگزینی کارکنان

33412135

کا رگزینی (کارت ساعت)

33412136

کا رگزینی کارکنان

33412137

کا رگزینی کارکنان

33412414

رئیس دبیرخانه مرکزی

33412138

دبیرخانه مرکزی

33412139

ماشین نویسی

33412140

دبیر خانه مرکزی

33412150

نقلیه

33412141

انتشارات

33412144

رئیس خدمات

33412389

رئیس تدارکات

33412146

تدارکات

33412147

تدارکات

33412148

رئیس انبارمرکزی

33412149

انبار مرکزی

33412169

سرد خانه

33412188

رئیس جمعداری اموال

33412151

جمعداری اموال

33412285

امورمالی دانشجویی

33412153

رئیس اداره دفترداری

33412154

دفترداری امورما لی

33412155

راهبری سیستمها

33412156

صدورچک

33412157

رسیدگی به اسناد وام کارکنان

33412158

رسیدگی به اسناد

33412159

رسیدگی به اسناد امورقراردادها

33412443

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

33412160

رئیس اداره پرداخت هزینه ها

33412161

بایگا نی امورمالی

33412400

رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی

33412162

صندوق رفاه دانشجویی

33412163

صندوق رفاه دانشجویی

33412167

حقوق ودستمزد هیات علمی

33412164

حقوق ودستمزد کارکنان

33412165

مرکز آموزش نیروی انسانی

33412166

مسوول فضای سبز

33412301

فروشگاه تعاونی مصرف

33412450

حسابداری فروشگاه

33412451

 
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است