تماس با ما

لیست خطوط داخلی شهرک دانشگاهی امیرکبیر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

حــوزه ریاسـت

داخلی

رئیس تدارکات

2146

ریزنمرات فارغ التحصیلان

2418

دفرفرهنگ دانشکده پزشکی

2524

معا ون دانشکده

2319

دفترهماهنگی

2130

آبدارخانه معاونت پژوهشی

2262

دفتر ریاست

2101

تدارکات

2147

گواهینامه موقت

2419

دفترفرهنگ دانشکده انسانی

2449

مدیر آموزش دانشکده

2328

گروه ارشد-دکترا حشره شناسی

2368

آبدارخانه معاونت عمرانی

2429

دفتر ریاست

2102

تدارکات

2148

تسویه حساب فارغ التحصیلان

2199

حوزه معاونت پژوهشی

داخلی

ارشد حقوق عمومی –جزا

2329

گروه ارشدزراعت

2369

آبدارخانه معاونت فرهنگی

 

مشا ور ریاست

2106

رئیس انبارمرکزی

2149

تسویه حساب فارغ التحصیلان

2417

دفتر معاونت پژوهشی

2240

گروه کارشناسی حقوق

2330

ارشدزراعت

2463

آبدارخانه مرکز رایانه

2382

کمیسیون معاملات

2103

انبار مرکزی

2169

تسویه حساب فارغ التحصیلان

2205

معاون پژوهشی

2241

فصلنامه ادبی

2331

مرکز تحقیقات وعلوم دام

داخلی

آبدارخانه سالن پوریای ولی

2394

مدیر بازرسی

2104

سرد خانه

2188

مرکز مشا وره

2202

مدیرپژوهش

2248

ارشد جامعه شناسی-مردم شناسی

2332

رئیس دامپروری

2371

آبدارخانه سالن G

2317

مدیر گزینش

2105

رئیس جمعداری اموال

2151

مرکزمشا وره

2203

کارشنا س امورپژوهش

2256

ارشد علوم قران وفقه ومبانی حقوق

2335

کارکنان دامپروری

2372

آبدارخانه دا- انسانی طبقه اول

2395

دفتر حراست

2107

جمعداری اموال

2285

کمیته انضباطی

2204

رئیس آزمایشگا هها

2244

ارشد ادبیات فارسی

2336

کارکنان دامپروری

2373

آبدارخانه دا-انسانی طبقه دوم

2397

مدیر حراست

2108

امورمالی دانشجویی

2153

امورخوابگاه خواهران

2207

مدیرانتشا رات علمی

2260

کارشناس پژوهش

2337

کارکنان کشاورزی

2398

آبدارخانه دا-انسانی طبقه سوم

2168

دفتر امور حقوقی

2119

رئیس اداره دفترداری

2154

اداره امور مشمولین

2208

انتشارات علمی

2247

گروه کارشناسی زبان انگلیسی

2338

دانشکده پزشکی

داخلی

آبدارخانه دا-کشاورزی زیرزمین

2396

دفتر تایپ

2120

دفترداری امورما لی

2155

بایگانی فارغ التحصیلان

2209

مدیر امورکتابخانه ها

 

گروه ارشد زبان انگلیسی

2339

معاونت دانشکده پزشکی

2501

آبدارخانه دا-کشاورزی طبقه چهارم

2457

مدیر امور بین الملل

2121

راهبری سیستمها

2156

رئیس اداره تربیت بدنی

2210

خدمات فنی کتابخانه ها

 

ثبت نام دانشکده

2340

رئیس دانشکده

2502

آبدارخانه دا -مدیریت طبقه اول

2383

مدیر روابط عمومی

2122

صدورچک

2157

مسوول سالن پوریای ولی

2411

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

2251

اعضاء هیات علمی

2341

دفتررئیس دانشکده

2503

آبدارخانه دا-مدیریت طبقه دوم

2386

دفترروابط عمومی

2123

رسیدگی به اسناد وام کارکنان

2158

استخر اروند

2900

کارشناس باشگاه پژوهشگران

2252

مدیر پژوهش دانشکده

2342

مدیر گروه پرستاری

2504

آبدارخانه دا-مدیریت طبقه سوم

2384

دفترروابط عمومی

2127

رسیدگی به اسناد

2159

استخر اروند (اتاق ناجی)

 

مدیر ارتباط با صنعت وجامعه

2255

کارشناس پژوهش

2352

مدیر گروه بهداشت

2505

آبدارخانه دا-هنر طبقه اول

2458

دفترخوشنویسی

2126

رسیدگی به اسناد امورقراردادها

2443

دفتر بهداری

2421

انجمن های علمی

 

گروه تربیت بدنی

2353

اعضاءهیات علمی برادران

2506

آبدارخانه دا-هنر طبقه دوم

2392

تالار امیرکبیر (علوم انسانی)

2125

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

2160

پزشک برادران

2422

کارشناس ارتباط باصنعت

 

مدیر گروه تربیت بدنی

2354

مدیر گروه مامایی

2507

آبدارخانه دا-هنر طبقه چهارم

2391

تالار فردوسی

2464

رئیس اداره پرداخت هزینه ها

2161

پزشک خواهران

2423

مدیرطرح وبرنامه وبودجه

2259

مدیر گروه فرانسه

2343

مدیرگروه علوم آزمایشگاهی

2508

آبدارخانه دا-پزشکی طبقه اول

2527

دفتر جذب هیات علمی

2182

بایگا نی امورمالی

2400

دندانپزشکی

2425

کارشناس طرح وبرنامه وبودجه

2246

آموزش ارشد تحصیلات تکمیلی

2344

کارگاه رایانه

2509

آبدارخانه دا-پزشکی طبقه سوم

2516

ستاد شاهد وامورایثارگران

2426

رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی

2162

رئیس اداره تغذیه

2375

امورپایان نامه ها

2264

امتحا نا ت دانشکده

2345

اموردانشجویی دانشکده

2510

با نــــــــــک ها

داخلی

مدیر مرکز فناوری اطلاعات

2266

صندوق رفاه دانشجویی

2163

سرپرست آشپزخانه

2376

چاپخانه

2387

امورما لی دانشکده

2346

کارشناس گروه علوم آزمایشگاهی

2511

بانک ملی -34130537

 

دفتر مرکز رایانه

2267

صندوق رفاه دانشجویی

2167

آشپزخانه

2377

کتابخانه مرجع

2254

ارشدروانشناسی-بالینی-عمومی -مشاوره

2347

کارشناس گروه مامایی

2512

بانک ملت-34132313 

2600

مسوول سخت افزار

2268

حقوق ودستمزد هیات علمی

2164

سلف اساتید

2378

کتابخانه خواهران

2257

برنامه ریزی دانشکده

2348

کارشناس بالینی

2513

 

 

مسوول خدمات آموزشی –اتوماسیون اداری

2269

حقوق ودستمزد کارکنان

2165

اتوماسیون تغذیه

2452

کتابخانه برادران

2258

گروه دکترا–ارشد حقوق

2349

امورمالی دانشکده

2514

 

 

آما ر

2270

مرکز آموزش نیروی انسانی

2166

بوفه برادران

2379

دانشـــکده مــدیریت

داخلی

دفترهماهنگی 1

2350

کارشناس گروه پرستاری

2515

 

 

مسوول شبکه

2271

مسوول فضای سبز

2301

بوفه خواهران

2380

دفتر دانشکده مدیریت

2279

دفترهماهنگی 2

2401

امتحا نا ت

2517

 

 

کارشنا س نرم افزار

2272

فروشگاه تعاونی مصرف

2450

حوزه معاونت عمرانی

داخلی

رئیس دانشکده

2280

ارشد حقوق خصوصی وجزا

2448

مدیر آموزش دانشکده

2518

 

 

شبکه

2273

حسابداری فروشگاه

2451

دفتر معاونت عمرانی

2213

دفتر معاون دانشکده

2281

گروه ارتبا طات

2404

برنامه ریزی وثبت نام

2519

 

 

سایت دانشگاه

2440

حوزه معاونت آموزشی

داخلی

معاون عمرانی

2214

معاون دانشکده

2282

گروه علوم تربیتی

2405

انجمن علمی پرستاری

2520

 

 

انتظامات ونگهبانی

داخلی

دفتر معاونت آموزشی

2171

دفتر فنی

2215

ارشد مدیریت صنعتی

2283

گروه ادبیات فارسی

2406

کتابخانه

2521

 

 

مسوول انتظامات ونگهبانی

2110

معاون آموزشی

2172

دفتر فنی

2216

مدیرگروه ارشد مدیریت اجرایی

2284

گروه روانشناسی

2408

مدیرپژوهش دانشکده

2522

 

 

انتظامات برادران

2111

دفتر مدیرکل آموزش

2173

دفتر فنی

2217

مدیر گروه ارشد اقتصاد

2286

گروه دکترا-ارشد علوم تربیتی

2409

اعضاءهیات علمی خواهران

2523

 

 

انتظامات برادران

2112

مدیر کل آموزش

2174

دفتر طراحی

2218

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

2288

گروه پژوهشگری-علوم اجتماعی

2410

دفترهماهنگی

2525

 

 

انتظامات خواهران

2113

رئیس کارگزینی هیات علمی

2175

امور پیما نهای عمرانی

2228

اموردانشجویی –کارشناس اقتصاد-اموربانکی

2289

فصلنامه علوم اجتماعی

2436

خانه بهداشت

2526

 

 

مسوول کارت ساعت

2114

کارگزینی هیات علمی

2176

رئیس تا سیسا ت

2220

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2290

کارگاه رایانه

2355

معارفــــــــــــــــــ

داخلی

 

 

انتظامات دانشکده کشاورزی

2116

مدیر امتحا نا ت

2177

تاسیسا ت برق

2221

مدیرگروه مدیریت صنعتی

2291

اعضاءهیات علمی

2413

مدیرگروه معارف

2323

 

 

انتظامات دانشکده انسانی 

2117

امتحا نا ت

2430

تاسیسا ت برق

2223

مدیرگروه اقتصاد بازرگانی

2293

مدیر گروه هنر

2310

برنامه ریزی گروه معارف

2320

 

 

انتظامات دانشکده مدیریت 

2118

اداره برنامه ریزی

2178

تاسیسات آب          

2224

مدیر پژوهش دانشکده

2294

کارشناس گروه هنر

2453

کارشناس گروه معارف

2322

 

 

انتطامات دانشکده هنر

2412

اداره ثبت نام

2179

تاسیات استخر

2500

کارشناس پژوهش

2295

مسوول کارگاه هنر

2299

بســـــــــــــیج

داخلی

 

 

انتظامات دانشکده پزشکی

2402

رئیس اداره ثبت نام

2180

کارگاه جوشکاری

2225

گروه ارشد بازرگانی – ما لی

2296

بایگانی امتحانات دانشکده

2444

بسیج کارکنان

2238

 

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونيکي:
گیرنده ی پست الکترونیک:
 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
 
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است